Regulamin

Regulamin
REGULAMIN
ŚWIADCZENIA USŁUG I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ ZWIĄZANYCH Z JEDNOSTKAMI
UCZESTNICTWA W PROGRAMIE LOJALNOŚCIOWYM „BONUS”
PRZEZ FIRMĘ
BONUS Sp. z o.o.
§ 1
Firma
BONUS Sp. z o.o. jest podmiotem , której działalność obejmuje obsługę programu
lojalnościowego „BONUS” dla klientów zewnętrznych . Program lojalnościowy polega zasadniczo
na tym , że w związku z zakupami dokonanymi przez uczestników w lokalach PARTNERÓW
emitowane są punkty , które gromadzone są na indywidualnych kartach uczestników programu
„BONUS”
§ 2
W celu realizacji obsługi programu lojalnościowego „BONUS” Firma
BONUS Sp. z o.o. nabywa
towary , które stanowią póżniej nagrody dostarczane uczestnikom .
§ 3
W zamian za odpowiednią ilość zgromadzonych punktów , uczestnicy programu uprawnieni są do
odebrania wybranych nagród zamieszczonych w katalogu – dostępnym w każdym lokalu w
którym program jest obsługiwany .
§ 4
W ramach świadczenia obsługi programu lojalnościowego „BONUS” Firma
BONUS Sp. z o.o.
zobowiązana jest dokonywać następujących świadczeń :
1. Przekazywanie różnego rodzaju materiałów marketingowych i reklamowych do punktów
sprzedaży ( banery, katalogi , plakaty , karty uczestników , naklejki punktowe , itp.).
2. Kompleksowe zarządzanie kontami punktowymi uczestników .
3. Organizowanie obsługi programu oraz raportowanie go .

4. Przekazywanie nagród należnych tym uczestnikom programu „BONUS” , którzy zgromadzą
odpowiednią ilość punktów na swoich kartach będących jednocześnie formularzem zamówień
nagrody .
§ 5
Umowa na obsługę programu lojalnościowego „BONUS” , których stroną jest Firma
BONUS Sp.
z o.o. zobowiązuje się również do podejmowania wszelkich działań mających na celu promocję
tego programu .
W związku z powyższym , Firma
BONUS Sp. z o.o. w celu realizacji umowy na obsługę
programu lojalnościowego „BONUS” – organizuje we własnym zakresie różnego rodzaju
konkursy z nagrodami, które maja uatrakcyjnić program i przyciągnąć możliwie jak największą
liczbę uczestników .
Wynagrodzenie Firmy
BONUS Sp. z o.o. obejmuje całość wskazanych wyżej świadczeń
wykonywanych na rzecz Partnerów i jest kalkulowane w oparciu o ilość punktów programu
lojalnościowego „BONUS” wyemitowanych w danym okresie rozliczeniowym .
§ 7
Firma
BOUNS Sp. z o.o. jako sponsor , zobowiązuje się do finansowania nagród rzeczowych w
ramach programu lojalnościowego „BONUS” realizowanego przez sponsorowanego .
§ 8
ZLECENIODAWCA I ZLECENIOBIORCA programu lojalnościowego „BONUS” wyrażają zgodę
na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Firmę
BONUS Sp. z o.o. w celach
statystycznych oraz marketingowych przedstawionych w formularzu zamówienia nagrody . Dane
osobowe podlegają ochronie na podstawie Ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych
osobowych .
Zgoda o której mowa zostanie potwierdzona przez uczestnika programu własnoręcznym
podpisem na formularzu zamówienia nagrody .